Sök på
Fastighetsplatsen
Vad söker du?
Här kan du söka på fastigheter, bolagsägare, ort, namn mm.

Affärsidé och vision

Vision och målsättning

En stor del av vår vision är att förbättra förutsättningarna för samarbetet mellan marknadens aktörer. Fastighetsplatsen erbjuder en plattform för information och kommunikation. Visionen av en fastighetsmarknad som är gynnsam för alla parter belyser vårt arbete.

Kortsiktigt vill vi få till stånd en förståelse för varandra på marknaden. Vi bygger broar mellan olika aktörer. På lång sikt vill vi att fastighetsmarknaden knyts ihop på ett sådant sätt att marknaden sköter sig självt med olika hjälpmedel till hands.

Målsättningen med vårt arbete är att få tillstånd en mer aktiv marknad med fler initiativtagare och aktörer som träder fram och tar ansvar för utvecklingen. När det gäller målsättningen för vår egen verksamhet så siktar vi högt. Vi ska vara Sveriges största sökmotor för gratisinformation i fastighetsbranschen!

Effektivisering

Ett effektivt affärsklimat är i flesta fall en lönsam affär för alla inblandade. I fastighetsbranschen ska man även ta hänsyn till ett boendeklimat med hyresgäster. För allas trevnad och välmående är det då viktigt att satsa på ständig utveckling och förbättring av det befintliga. Vi har valt att kalla det effektivisering.

En effektivisering av ett så stort kretslopp med människor är komplicerat då många viljor och åsikter går isär. Dock är det många gånger sunt förnuft som måste gälla, med en gnutta modifikation.

Vårt sätt att påverka

Fastighetsplatsen ska verka på fastighets-, och bostadsmarknaden genom att knyta ihop marknadens aktörer och underlätta kontakten mellan dem. Vi tar på oss ansvaret att granska och fördöma. Samtidigt vill vi visa vägen i många viktiga frågor så som miljö, trivsel, prissättning och en rad andra faktorer som spelar stor roll i våra vardagsliv. En ömsesidig respekt på marknaden, där större aktörer tar sitt samhällsansvar och möjliggör den utveckling vi står för, är vad vi strävar efter.

För att en marknad ska fungera bra och utvecklas i rätt riktning, är det viktigt att samtliga deltagande aktörer gör sin röst hörd. Vi värnar om våra medlemmar och förespråkar en samhällsutveckling som gynnar kommunikation mellan fastighetsägare, hyresgäster och alla andra intressenter på marknaden.

Ledningen ansvarar för att de mål som anges i verksamhetsinriktningen kan uppnås på ett effektivt sätt samt att hela organisationen agerar enhetligt mot omvärlden.

"Det svåraste med att göra bra affärer, det är att avstå från de dåliga."

Spies , Simon  Citat

Vår affärsidé och koncept

Vår affärsidé bygger på behovet att koppla samman de aktörer som figurerar på fastighets- och bostadsmarknaden. Samtliga aktörer är beroende av information och av varandra. Vi ska se till att rätt information når ut till rätt målgrupp. Vi arbetar utifrån Fastighetsregistret som är själva kärnprodukten i vår affärsidé och som vi tillhandahåller åt allmänheten.

En samlingsplats

Då vi väljer att samla alla aktörer på en och samma plats, Fastighetsplatsen, och samarbeta med många olika aktörer inom olika yrkesgrupper, ger det oss en unik möjlighet att tillgodose våra kunder med det bästa! Samtidigt når vi ut till unika målgrupper som vi tidigare inte gjort affärer med.

Affärsområden

Fastighetsplatsen Sverige AB bedriver idag verksamhet inom olika affärsområden, allt från fastighetsbranschen till media och information/kommunikation.

BUSINESS - Löpande verksamhet på internetportalen fastighetsplatsen.se - Här sker kontakten med kunder och avtal presenteras. Läs mer

SERVICE - Den del av verksamheten som inriktar sig på fastighetsservice med omnejd. Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLING - Löpande arbetsuppgifter inom förmedling av bostäder. Läs mer

ARBETSFÖRMEDLING - Insamling och förmedling av arbeten med fokus på fastighetsmarknaden.

MEDIA - Den avdelning som sköter all medial verksamhet i företaget. Härifrån produceras även vår egen internettidning, Fastighetsbladet.

Du måste acceptera villkoren för att registrera dig.