Sök på
Fastighetsplatsen
Vad söker du?
Här kan du söka på fastigheter, bolagsägare, ort, namn mm.

Ordlista

Ordlista

Här beskrivs ett antal vanliga begrepp och fastighetstermer som används vid köp av fastigheter, värdering eller försäljning av fastigheter. Ordlistan över fastighetstermer är bra att gå igenom innan du ska hyra lokal, köpa lokal eller sälja fastigheter.

A

Affektionsvärde. Värde, som en fastighet eller ett föremål har för en enskild person på grund av personliga förhållanden av känslomässig karaktär. Affektionsvärde är således inte i första hand grundat på ekonomiska överväganden.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Myndighet som kan hjälpa till att lösa tvister inom många olika områden, även för lokaler.

Allmän plats. I byggnadslagstiftningen avses område som enligt detaljplan, stadsplan, byggnadsplan eller generalplan är avsett för gata, torg eller park.

Allmän väg. Väg som förklarats allmän eller byggts såsom allmän enligt väglagen.

Allmännyttigt bostadsföretag. Före hösten 1991 definierades detta begrepp i bostadsfinansieringsförordningen som kommunalt bolag eller stiftelse som förvaltar bostäder utan enskilt vinstsyfte. Begreppet används fortfarande i dagligt tal för av kommunen helägda bostadsföretag.

Amortering. Periodisk avbetalning på lån, i amorteringen ingår inte räntan. Rak amortering är återbetalning i lika delar.

Andelslägenhet. Lägenhet som får disponeras på grund av äganderätt till fastighetsandel. För fritidsfastighet kan dispositionsrätten vara begränsad till en viss tid per år.

Anläggningssamfällighet. Sammanslutning av fastigheter för utförande och drift av en gemensam anläggning som bildas enligt anläggningslagen.

Annuitet. Konstant belopp som erläggs av låntagare terminsvis och som innefattar både ränta och amortering. Annuiteten kan gälla under hela avbetalningstiden eller del därav.

Annuitetslån. Lån med ränta och amortering i en gemensam summa.. Annuitetslån anges i procentsatser av ursprungsskulden. Räntan dominerar i början och amorteringen i slutet av betalningsperioden. Det totala beloppet som skall erläggas är detsamma vid varje betalningstillfälle.

Anskaffningskostnad. Historisk anskaffningskostnad är verklig utgift för förvärv av mark, byggnad eller maskinell utrustning. Verklig anskaffningskostnad omfattar historisk anskaffningskostnad och investeringar i objektet efter förvärvstidpunkten.

Anslutningsavgift. Avgift för anslutning av el, vatten och avlopp till anläggningsägaren, vanligtvis kommunen

Ansvarsbesiktning. En typ av fastighetsbesiktning som syftar till att fastlägga ansvar för upptäckta fel

Anteckning. Särskild uppgift om en fastighet eller tomträtt. Exempelvis att fastigheten är utmätt, inte överlåtbar, att arrendator har rätt att köpa fastigheten, utgör sambors gemensamma bostad m.m.

Arrende. Upplåtelse av mark eller fiskerätt mot betalning för viss tid. Arrende kan ske som jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende, lägenhetsarrende eller fiskearrende. Kan också avse själva ersättningen.

Avgäld. Avgift för nyttjanderätt till mark.

Avgäldsperiod. Period vid upplåtelse av tomträtt under vilken tomträttsavgälden är oförändrad.

Avlyft. Överflyttning av produktionskredit (byggnadskreditiv, lån) till slutliga lån.

B

Barock. En stilinriktning från 1600-talet med förkärlek för det praktfullt dekorerade.

Basbelopp. Det finns flera olika basbelopp kopplade till konsumentprisindex. Dessa ligger till grund för uträkning av studiemedel, ersättningar och skadestånd mm.

Belåningsvärde. Ett belopp utifrån vilket kredit beviljas. Vanligen bestäms beloppet med utgångspunkt från ett reducerat marknadsvärde.

Bereda. Utreda och handlägga ett ärende till beslut.

Besiktning. Genomgång av fastigheten/bostadsrätten i syfte att upptäcka och utreda eventuella fel och brister. Besiktningsförrättarna erbjuder ett antal varianter på besiktning t.ex. jordabalksbesiktning och överlåtelsebesiktning.

Besittningsrätt. Besittningsrätt är ett slags lagligt skydd för hyresgästen. Läs mer om vad besittningsrätten innebär.

Besittningsskydd. Skydd för hyresgäst mot oskälig uppsägning av hyresförhållande.

Biarea. Bruksarea för biutrymmen.

Bindningstid. Den tid när villkor såsom ränta och amortering är oförändrade i ett lån.

Biutrymme. Utrymme i anslutning till bostad, huvudsakligen inrättat för sidofunktioner till boende: pannrum i småhus, garage, förråd m m.

Blind budgivning. En försäljningsprocess där informationen om budgivningen för en lokal eller fastighet är helt eller delvis dold. Läs mer om blind budgivning.

Boarea. Bruksarea för boutrymmen.

Borgen. Den som går i borgen förbinder sig att betala lånet om låntagaren inte klarar av det.

Borgensman. Person som gått i borgen (tecknat garantiåtagande) för annans skuld.Borgenär Fordringsägaren, exempelvis banken.

Bostadsförening. Ekonomisk förening som registrerats före den 1 juli 1930, med ändamål att bereda sina medlemmar bostäder. Nybildning av bostadsförening kan inte ske.Bottenlån Det lån som ligger lägst i fastigheten. Bottenlånet har därmed bäst säkerhet.

Boutrymme. För boende inrättat utrymme ovan mark, huvudsakligen avsett för vistelse, hygien, viss förvaring, kommunikation m m.

Brandförsäkringsvärde. Värde på vilket ersättning vid brandskada grundas.

Bruksarea. Area av nyttjandeenhet eller annan grupp sammanhörande mätvärda utrymmen, begränsad av omslutande byggnadsdelars insida eller annan för mätvärdet angiven begränsning.

Bruksvärdehyra. Hyresbelopp som bestäms med utgångspunkt från hyran hos likvärdiga lägenheter som ägs av allmännyttigt bostadsföretag inom jämförligt område. Begreppet bruksvärdehyra har införts för att kunna reglera hyran i icke-allmännyttiga bostadsföretag.

Bundet lån. Lån där räntesatsen är fast under viss längre tid, vanligen två eller fem år.

Bruttoarea. Area av mätvärda delar av våningsplan begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning.

Bygg(nads)rätt. Rätt att uppföra byggnad. Byggrätt kan regleras genom detaljplan, områdesbestämmelse, återuppföranderätt, bygglov och förhandsbesked.

Bygganmälan. För att få påbörja vissa arbeten – vilka anges i PBL – krävs det att byggnadsnämnden meddelas om arbetena genom en bygganmälan. Arbetena får normalt inte påbörjas förrän tidigast tre veckor efter det att bygganmälan kommit in till byggnadsnämnden. Detta gäller oavsett om det krävs bygglov för åtgärderna eller inte.

Bygglov. Skriftligt tillstånd, lov, enligt plan- och bygglagen att utföra byggnadsåtgärd

Byggnad på ofri grund. Byggnad som inte utgör tillbehör till fastighet.

Byggnadsarea. Den area som en byggnad upptar på marken.

Byggnadskontroll. En av myndigheternas kontrollant utförd kontroll av att ett bygge följer byggnadsbeskrivningar och ritningar.

Byggnadskreditiv. Tillfälligt lån för finansiering eller ombyggnad under själva byggnadstiden. Byggnadskreditiv får successivt tas i anspråk enligt särskild lyftningsplan allteftersom bygget fortskrider. När bygget är färdigt avlyfts byggnadskreditivet vanligen genom att detta ersätts av bottenlån och eventuellt topplån.

Byggnadskvarter. Område inom detaljplan avsett för bebyggelse vanligen begränsat av gata eller annan allmän plats.

Byggnadsnämnd. Kommunal nämnd som bl a utfärdar bygglov. Vid behandling av ansökan granskas bygget i relation till befintlig och planerad bebyggelse.

Byggnadsplan. Planinstitut enligt byggnadslagen som ersätts i plan- och bygglagen av detaljplan.

Byggnadsstadga 1874. Den första egentliga byggnadslagstiftningen i Sverige.

Byggnadstillbehör. Fast inredning och annat som hör till byggnad, om det är avsett för stadigvarande bruk i byggnaden eller del av denna.

Byggnadstyp. Vid fastighetstaxering indelas byggnaderna i följande byggnadstyper: småhus, hyreshus, ekonomibyggnad, industribyggnad, specialbyggnad eller övrig byggnad.

Byggnadsverkslagen (BVL). En lag från 1994 som reglerar de tekniska egenskapskraven på lokaler och byggnader.

Börvärde. Den inomhustemperatur som system och installationer styr mot.

D

Datapantbrev. Ett bevis för en inteckning i elektronisk form. Ett datapantbrev är en registrering av en inteckning med uppgift om vem som innehar denne i ett register som benämns som pantbrevsregistret. Detta register regleras genom lagen 1994:448 om pantbrevsregister.

Detaljplan. Planinstitut som omfattar begränsade områden av en kommun och som reglerar markens användning och bebyggelse. Stadsplaner och byggnadsplaner samt avstyckningsplaner gäller som detaljplaner.

Dimensionerande utomhustemperatur. Dimensionerande temperatur anger vilka temperaturer byggnaden och dess system ska dimensioneras för. Vid kallare eller varmare än dimensionerande utomhustemperaturer kan inomhusmiljön avvika något från de riktvärden som annars ska upprätthållas.

Diskonto. Räntenivå som fastställs av Riksbanken. Var tidigare grund för bankernas och kreditinstitutens räntesatser för ut- och inlåning. Har numera ej samma inverkan på dessa.

Dolda fel. Fel i fastighet som en köpare rimligtvis inte kunnat upptäcka och för vilka säljaren svarar.

Dödning. Innebär att en handling förklaras vara utan verkan. Dödande av inteckning innebär att inteckningen som sådan uppför. Dödande av pantbrev innebär däremot bara att pantbrevet försvinner medan inteckningen lever vidare. Det är tingsrätten som har hand om dessa ärenden.

E

Egendomens värde. Beslut om stämpelskatt grundas på fastighetens värde. Vid köp av fast egendom bestäms värdet genom att köpeskillingen jämförs med taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas. Det högsta av dessa värden anses som egendomens värde. Saknas särskilt taxeringsvärde görs jämförelsen istället med det värde som inskrivningen, med ledning av intyg av sakkunnig eller annan utredning, bedömer att egendomen hade vid tidpunkten för upprättandet av fångeshandlingen.

Eget kapital. Restpost som utgör skillnaden mellan totalt fastighetskapital och lånat kapital. Eget kapital bör inte förväxlas med tillfört kapital som utgör av ägaren i fastigheten investerade medel.

Ekonomisk plan. Grundläggande dokument som beskriver en bostadsrätts ekonomiska förhållande upprättad för bildande och registrering av bostadsrättsförening. Om de ekonomiska förhållandena ändras markant måste ny ekonomisk plan upprättas och registreras.

Energideklaration. En energideklaration beskriver hur effektiv en byggnad är ur energisynpunkt och hur energiprestandan förhåller sig till liknande byggnader. Dessutom ges förslag på åtgärder som kan minska energiåtgången utan att inomhusklimatet försämras.

Energiprestanda. Energiprestanda är den mängd energi som används årligen vid normalt bruk av en byggnad. En byggnad med hög energiprestanda har en låg energianvändning (mängd energi).

Entresolplan. Extra våningsplan anordnat inom en del av en våning med stor rumshöjd.

Etagelägenhet. Bostadslägenhet i två våningar i ett flerbostadshus.

Exploateringsavtal. Civilrättslig överenskommelse som reglerar förhållandena mellan en kommun och fastighetsägare, oftast en entreprenör avseende markens bebyggande vanligen i anslutning till detaljplaneläggning.

Exploateringsgrad. Synonym till exploateringstal.

Exploateringsmark. 1. Obebyggd mark som är avsedd att bebyggas och som inte utgör tomtmark. 2. Vid fastighetstaxering skall marken ingå i detaljplan.

Exploateringstal. Kvot av sammanlagd bruttoarea för bostäder och lokaler inom ett område och områdets area.

Expropriand. Den som begär expropriation.

Expropriat. Den vars egendom eller rättighet är föremål för expropriation.

Expropriation. Rättslig åtgärd varigenom äganderätt eller servitutsrätt till fastighet tvångsvis och mot ersättning tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse.

Expropriationsersättning. Ersättning som utges vid expropriation. Expropriationsersättningen kan bestå av löseskilling, intrångsersättning eller annan ersättning.

Expropriationstillstånd. Tillstånd att tvångsinlösa viss egendom eller viss sakrätt till fastighet.

F

Fast egendom. All mark i riket inklusive vattentäckta områden. Med enstaka undantag är marken och de vattentäckta områdena indelade i särskilda rättsliga enheter, fastigheter, som finns redovisade i fastighetsregister.

Fast lån. Fastighetslån som inte avbetalas under lånetiden. Denna typ av lån kallas även amorteringsfria lån.

Fastighet. Fast egendom som är upptagen eller skall upptas i fastighetsregister såsom en självständig enhet. Till fast egendom hör tillbehören byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som anbringats i eller ovan mark för stadigvarande bruk samt träd och andra växter. Vid fastighetstaxering jämställs byggnad på ofri grund med fastighet.

Fastighetsbestånd. Det finns ett antal snarlika begrepp som beskriver samma typ av företeelse. Läs mer om fastighetsbestånd.

Fastighetsbevis. Fastighetsbevis utfärdas särskilt för varje fastighet eller samfällighet (samfällighetsbevis) och ska innehålla de uppgifter som framgår av fastighetsbeviskungörelsen (SFS 1974:1063). I fastighetsbeviset redovisas bl.a. registerbeteckning, ursprung, avregistrering, belägenhetsadress, omfång, läge, areal, fristående fiske, andel i samfällighet och/eller gemensamhetsanläggning, fastighetsbildningsåtgärder, avskild mark, rättigheter, planer och bestämmelser, vissa taxeringsuppgifter m.m. och övriga förhållanden som anmärkts i Fastighetsregistrets allmänna del.

Fastighetsbok. Fastighetsboken används inte längre utan är ersatt med fastighetsdatasystemet sedan ett antal år tillbaka.Var tidigare en offentlig förteckning hos inskrivningsmyndigheten, där det samlades uppgifter om fastigheters ägarförhållanden. Exempel på detta är t. ex inteckningar, lagfarter, servitut och andra rättigheter eller skyldigheter som följer med en fastighet.

Fastighetsdatasystemet. ADB-baserat registersystem som efter fastighetsdatareformens genomförande ersätter fastighetsregistrets jord- och stadsregister och inskrivningsregistrets fastighetsböcker.

Fastighetsel. El som används för fläktar, pumpar, hissar och belysning i allmänna utrymmen.

Fastighetskapital. Fastighetens totala värde. Fastighetskapitalets storlek motsvarar i regel marknadsvärdet. Fastighetskapitalet kan uppdelas i eget och lånat kapital.

Fastighetslån. Lån för finansiering av fastighet eller tomträtt mot säkerhet av pantbrev

Fastighetsplan. Planinstitut som omfattar ett område inom en detaljplan och som redovisar bestämmelser om markens indelning i fastigheter och om servitut, ledningsrätt och liknande särskilda rättigheter samt om gemensamhetsanläggningar. Fastighetsplan kan endast finnas inom detaljplan. Fastighetsplan ersätter byggnadslagens tomtindelning

Fastighetsprissystem. Datorbaserade system för utsökning och analys av information om fastighetsöverlåtelser baserade på uppgifter från lagfartsregistret

Fastighetsregister. Register med information om Sveriges fastigheter. Fastighetsregistret består av fem delar; allmän del, adressdel, byggnadsdel, fastighetstaxeringsdel och inskrivningsdel. Lantmäteriet är ansvarig för Fastighetsregistret.

Fastighetsränta. Löpande överskott som står till förfogande för förräntning av fastighetskapital, sedan drift- och underhållskostnader dragits från bruttointäkterna. Se driftnetto.

Fastighetsskatt. Skatteuttag till stat på grund av ägande av fastighet.

Fastighetsslag. När man talar om fastighetsslag syftar man på olika typer av fastigheter. Kommersiella fastigheter är normalt byggda för olika ändamål. Det kan vara allt mellan kontorslokal, industrilokal, butikslokal, festlokal eller restauranglokal.

Fastighetstaxering. Bestämning av fastigheters skattepliktsförhållanden, indelning av fastighetsbeståndet i taxeringsenheter samt bestämning av beskattningsnatur och taxeringsvärde för dessa.

Folkhemmet. En beteckning för det svenska bostadsbyggandet omkring 1950 med sociala samband och genomtänkt standard.

Fångeshandling. Den handling som överlåtelse av fastighet grundas på (köpebrev, bouppteckning, m.m.).

Förhandsbesked. Besked av byggnadsnämnd huruvida åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på avsedd plats. Förhandsbesked har bindande verkan i två år.

Förköpsrätt. Rätt för kommun att träda i annan köpares ställe vid fastighetsförsäljning. För förköp krävs att fastigheten behövs för allmänt behov.

Förmånsläge/inomläge. Summan av alla underliggande pantbrev plus det aktuella pantbrevet.

Förnybar energi. Energi som återbildas genom naturliga processer, till exempel solenergi, vattenkraft, vindkraft, bioenergi och geotermisk energi.

G

Garantibesiktning. Besiktning med syfte att undersöka i vad mån fel i en entreprenad framträtt under den garantitid som gäller för entreprenad

Gemensamhetsanläggning. Enligt anläggningslagen inrättad anläggning som är gemensam för flera fastigheter och tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dessa.

Genomförandebeskrivning. Särskild handling som skall åtfölja detaljplan och redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för ett samordnat och även i övrigt ändamålsenligt genomförande av plan.

Genomförandetid. Period, 5-15 år, under vilken en detaljplan inte får ändras eller upphävas om det inte är nödvändigt på grund av förhållande av stor allmän vikt och som inte kunnat förutses vid planläggningen. Förändring av en detaljplan under genomförandetiden medför alltid ersättning till fastighetsägaren. Efter genomförandetidens utgång kan kommunen däremot ändra eller upphäva planen utan att ersättningsskyldighet uppkommer.

Gotik. Denna stilinriktning från 1300-talet kännetecknas av spetsbågar.

Grundavgift. I ekonomisk plan angiven fördelning av bostadsrätts-föreningens egna kapital på bostadsrätterna.

Gravationsbevis. Bevis avseende viss fastighet eller tomträtt, innehållande uppgifter om bl.a. ägare och innehavare, inteckningar och andra inskrivningar. Gravationsbevis utfärdas av inskrivningsmyndighet. Gravationsbevis utfärdas särskilt för varje fastighet och innehåller de uppgifter som framgår av fastighetsbeviskungörelsen (1974:1063). I beviset redovisas aktualitetsdatum i Fastighetsregistrets inskrivningsdel, registerbeteckning, tidigare registerbeteckning, areal, avskild mark, vissa taxeringsuppgifter, lagfart, tomträttsupplåtelse, tomträttsinnehav, inteckningar samt anteckningar. Populärt kallas gravationsbevis för “GB”.

Grön IT. Strävan att minska informationsteknologins negativa miljöpåverkan samtidigt som de positiva miljöeffekter den kan ge upphov till ökas.

Gustaviansk stil. En stilinriktning från slutet av 1700-talet med de klassiska idealen som förebild.

Gäldenär. Låntagare

H

Hypotek. Säkerhet (pant).

Hypotekslån. Lån beviljat mot inteckningssäkerhet och lämnat av t ex Stadshypotekskassan eller andra hypoteksinstitut.

Hyresgäst. Den som har fått en lokal eller hyreslägenhet upplåten åt sig kallas i hyreslagen hyresgäst. Hyresgästen är part i hyresavtalet. Om parten som är hyresgäst.. Läs mer om hyresgäster och dess rättigheter och skyldigheter.

Hyreshus. Vid fastighetstaxering avses hus som är inrättat till bostad för minst tre hushåll eller till kontor, butik, hotell, restaurang och liknande. Hyreshus är en byggnadstyp enligt fastighetstaxeringslagen. En byggnad med förrådsutrymme som ligger i anslutning till ett hyreshus och som behövs för verksamheten räknas också som hyreshus.

Hyresvärd. Den som hyr ut en lägenhet eller lokal kallas i hyreslagen för hyresvärd. Läs vår definition av en hyresvärd och vad dem står för.

I

Industribyggnad. Vid fastighetstaxering avses byggnad som är inrättad för industriell verksamhet. Exempel på industribyggnader är fabriks-, verkstads- och hantverksbyggnader.

Inlösen. Tvångsförvärv av fastighet eller del därav för vilket inte särskilt tillstånd fordras, t ex kommunalt förvärv av mark för allmänt ändamål fastlagd i detaljplan, liksom förvärv av tomtdel vid fastighetsreglering.

Inom, inomläge. Anger ett pantbrevs läge i förhållande till andra pantbrev.

Inskrivning. Rättslig åtgärd varigenom äganderätt, lagfart eller begränsad sakrätt, t ex servitut eller nyttjanderätt antecknas i inskrivningsregistret eller tomträtt antecknas i tomträttsbok.

Inskrivningsdag. Det datum som anges för när en inskrivning görs. Inskrivningsdagen gäller från kl. 12.00 till kl. 12.00 nästföljande dag. Endast helgfri vardag räknas som inskrivningsdag, dock ej midsommarafton, julafton eller nyårsafton. En ansökan som inkommer kl 10.00 den 17 april 2007 blir registrerad, efter beslut, med inskrivningsdagen 2007-04-17. Ett datum för när en rättighet registrerats har betydelse vid obeståndssituationer och då företrädesrätt måste bestämmas mellan olika rättigheter eller när flera inteckningar finns.

Inskrivningsmyndighet. Tingsrätten, som har hand om registrering av lagfart respektive inskrivning och inteckning i fastighet och tomträtt.

Inskrivningsärende. Ärende om registrering av fastighetsanknuten information. Inskrivningsärendetyperna är ärende om lagfart, tomträttsinnehav eller tomträttsupplåtelse, ärende om inteckning, övrig inskrivning eller anteckning. Ärenden söks oftast av fastighetsägaren men lämnas oftast in av ett ombud.

Inteckning. Inskrivning av ett visst belopp i fastigheten som kan pantsättas. Ett belopp registreras för fastigheten, i Fastighetsregistret, efter beslut av inskrivningsmyndigheten om inteckning. Som bevis för inteckningen erhålls ett datapantbrev eller ett pantbrev i pappersform som kan pantsättas. Panthavaren har sedan säkerhet för fordringar denne har mot fastighetsägaren motsvarande den pantsatta inteckningens belopp.

J

Jordabalksbesiktning. Fastighetsbesiktning som innebär undersökning av fastighet för att fullgöra köpares undersökningsplikt enligt jordabalkens krav.

K

Kalkylränta. Procentsats som används vid omräkning av belopp till tidigare eller senare tidpunkt. Vanligen speglar kalkylräntan det aktuella avkastningskravet.

Kapitalkostnad. Ränta och avskrivning på fastighetskapitalet.

Klimatneutral. Energianvändningen betraktas som ”klimatneutral” om en verifierad utsläppsreduktion som motsvarar utsläppen av energi från icke-förnybara energikällor finansieras.

Komfortkyla. Kyla som används för att upprätthålla en önskad inomhustemperatur och skapa god komfort för de som vistas i en lokal.

Konsumentprisindex. Index som belyser den genomsnittliga prisutvecklingen för den totala privata konsumtionen. Konsumentprisindex, KPI, beräknas av Statistiska centralbyrån.

Kontantinsats. Skillnad mellan köpeskilling och lån som köparen övertar från säljaren.

Konvertering. Förändring av lånevillkoren för bundet lån. Konverteringsrätt föreligger, då i reversavtal lånepart förbehålls rätt att, sedan viss angiven del av avtalade lånetiden förflutit, säga upp lånet för villkorsändring, oftast av räntan.

Kvartersmark. Mark som i detaljplan är avsedd för bl a bebyggelse, idrotts- och fritidsanläggning, begravningsplatser, anläggningar för trafik, vatten, avlopp och energi samt skydds- och säkerhetsområde.

Källsorteringsfraktioner. Typ av avfall som särskiljs vid källsortering till exempel kontorspapper, plastförpackningar och miljöfarligt avfall.

Köpebrev. Köpehandling som är underskriven av både säljare och köpare. Det anger köpeskillingen och innehåller en bekräftelse på att viss fastighet överlåtits.

Köpekontrakt. Avtal som fastställer rättigheter och skyldigheter för köpare och säljare.

Köpeskilling. Beteckningen för den totala summa som betalas vid ett fastighetsköp.

Köpeskillingskoefficient. Kvoten mellan köpeskilling och taxeringsvärde för en fastighet.

L

Lagfaren ägare. Den person som har lagfart på fastigheten (både marken och byggnaden).

Lagfart. I fastighetsregistret inskrivet förvärv av fastighet (fast egendom). Ägare av fastigheter registreras i fastighetsregistret efter inskrivningens beslut om inskrivning av ägarförändringen – “beviljande av lagfart”.

Lagfartsbevis. Formellt bevis ägarbevis av en fastighet. Det utfärdas av tingsrätten efter det att köpet är fullbordat. Först när lagfarten erhållits kan inteckningar göras hos IM. Vid tomträtt motsvaras lagfartsbevis av inskrivningsbevis.

Lagfartskapning. Innebär att någon med hjälp av en förfalskad handling beviljas lagfart på en fastighet som denne inte äger.

LEED - internationell miljöcertifiering. LEED är en förkortning av ”Leadership in Energy and Environmental Design” och bygger på en mängd krav om miljö och resurseffektivare val vid byggen av alla former av fastigheter. Läs mer om LEED Gold är den högsta certifieringsformen.

Likvidavräkning. Slutlig avräkning mellan köpare och säljare.

Livscykelkostnadskalkyl. Beräkning av total kostnad för alternativa produkter under deras tekniska livslängd. Inkluderar utöver investeringskostnad även driftskostnad (energianvändning) samt förväntat underhåll.

Lokal(enhet). Nyttjandeenhet som omfattar lokalutrymmen, t ex butik(senhet), kontor(senhet), skola (skolenhet), klinik(enhet). Till lokaler räknas lägenhet avsedd för butik, kontor, lager, hantverks- och industrirörelse m m.

Lokalarea. Bruksarea för lokalutrymmen.

Lokaluthyrare. En mäklarfirma eller fastighetsförvaltare som hyr ut lokaler.

Löseskilling. Ersättning för fastighet som exproprieras i sin helhet. Löseskillingen skall motsvara fastighetens marknadsvärde. Vid expropriation av hel fastighet kan förutom löseskilling även förekomma annan ersättning.

M

Marklov. Skriftligt tillstånd, lov, enligt plan- och bygglagen för schakt, fyllning, trädfällning eller skogsplantering.

Marknadshyra. Sannolik hyra vid nyteckning av hyreskontrakt på en öppen och oreglerad hyresmarknad.

Marknadsränta. Allmänna ränteläget för upplåning i bank.

Marknadssimulering. Samlande begrepp för att bedöma en fastighets marknadsvärde när relevant ortsprismaterial saknas.

Marknadsvärde. Mest sannolikt pris för en fastighet vid försäljning på en öppen fastighetsmarknad under normala förhållanden.

Materialdatabas. Databas med byggmaterial och byggvaror som delar in respektive produkts påverkan på miljö och hälsa i olika kategorier.

Miljöcertifieringssystem. Ett verktyg som ger en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad eller lokal är.

Månadsavgift. Periodiserad årsavgift för nyttjanderätten till bostadsrättslägenhet.

N

Nedsättning. Då inteckningen flyttas till ett sämre förmånsläge, d.v.s. det sker en ändring av säkerhetsnivån.

Nominell ränta. Ränta inkluderad förändring i penningvärdet under en period, vanligen ett år.

Nominellt värde. Värde uttryckt i löpande penningvärde.

Nuvärdemetod. Förfarande där värdet på en fastighet bedöms med utgångspunkt från förväntade avkastningar vilka nuvärdeberäknas till värdetidpunkten. Synonym till avkastningsmetod. Varianter av nuvärdemetod är intäkt/kostnadsmetod och cash-flowmetod.

Nybyggnadskarta. Karta som utgör underlag för situationsplan. Nybyggnadskartan utvisar bl a fastighetens exakta mått, gränser för byggnadsrätt, va-ledningars lägen m m. Kommun är skyldig att tillhandahålla nybyggnadskarta för fastigheter inom stadsplanelagt område. Nybyggnadskarta upprättas av kommun i samband med bygglovprövning

Nyttjanderätt. Rätt att nyttja fastighet, byggnad eller annan anläggning eller del därav. Nyttjanderätt till fastighet kan innefatta bl a arrende, hyra och tomträtt. Till nyttjanderätt räknas däremot inte servitut.

O

Obundet lån. Lån vars villkor i fråga om räntan kan ändras under lånetiden.

Ofri grund. Beteckning som anger att fastigheten har tomrätt eller är arrenderad.

Områdesbestämmelser. Planinstitut som innehåller bestämmelser för säkerställande av översiktsplans syfte för område där detaljplan inte krävs.

Omslagsrevers/skuldebrev. Den lånerevers i vilken alla villkor förs in och den förklaring låntagaren ger när han pantsätter pantbrevet (omslag till pantbrevet).

Omsättningshyra. Lokalhyra baserad på andel av hyresgästens omsättning. Vanligtvis kombineras avtal om omsättningshyra med någon form av minimihyra för perioden.

Operativ temperatur. Temperaturangivelse som tar hänsyn till luftens temperatur och strålningstemperatur (värmestrålning) men inte luftrörelser (drag).

Optionsrätt. Förhandsrätt. I fastighetsrätten används optionsrätt främst i samband med rätt till förlängning av arrende- och hyresavtal.

Ortsprismetod. Metod för bedömning av marknadsvärde för en fastighet utifrån jämförelser av priser för likartade fastigheter, jämförelseobjekt.

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll. En ventilationskontroll ska genomföras i alla lokaler vart tredje till sjätte år (beroende på typ av ventilationssystem). Kontrollen anger om ventilationens funktion är tillfredsställande.

P

Pantbrev. Är beviset för att inteckning skett i fastighetsboken för det belopp som angetts i pantbrevet. I fastighetsboken har angetts vilket förmånsläge inteckningen/pantbrevet har fått i förhållande till andra inteck-ningar/pantbrev i fastigheten. Pantbrevet överlämnas till långivaren som pantsäkerhet för lånet. När lånet är betalt, återlämnas pantbrevet till fastighetsägaren. Det skall förvaras på säkert ställe och kan belånas på nytt.

Pantförskrivning. Den förklaring fastighetens ägare gör när han pantsätter pantbrevet/fastigheten hos långivaren, vilket vanligast sker i omslagsreversen.

Panträtt. Rätt som uppstår när en person ställer egendom till annans förfogande som säkerhet för en fordran. Panträtt i fastighet upplåts genom att fastighetsägare överlämnar pantbrev till borgenär som pant för fordran.

Pantvärde. Belåningsvärde, som en långivare kan räkna med att få ut vid exekutiv försäljning. Används vid ansökan om lån med räntebidrag.

Plan- och bygglag (PBL). Lag för reglering av markanvändning och byggande.

Planerat underhåll. Underhållsåtgärd som återkommer med regelbundna intervall och som därför kan förutses och planeras.

Planinstitut. Komplex av rättsregler som reglerar en fysisk plans tillkomst, innehåll, rättsverkan och användning. I plan- och bygglagen (PBL) finns planinstituten regionplan, översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan.

Produktionsspecificerad el. El från leverantörer som anger sammansättningen av energikällorna som används vid elproduktionen samt den miljöpåverkan de har.

Pålning. Grundförstärkning av en lokal som utförs med pålar av trä eller betong eller järnbalkar som drivs ner i jorden.

Q

Q-märkning. Att förse kulturhistoriskt intressanta byggnader i kommunens detaljplaner med särskilda bevarandebestämmelser.

R

Radonmätning. Mätning av ädelgasen radon som ger upphov till joniserande strålning och kan tränga in i byggnader från marken eller finnas i betong som användes som byggmaterial under delar av 1900-talet.

Real ränta. Ränta justerad för förändring i penningvärdet under en period.

Realisationsvinst. Vinst vid (ej yrkesmässig) försäljning av egendom.

Realvärde. Värde med beaktande av förändringen i penningvärdet. Realvärdet erhålls genom omräkning av det nominella värdet med hjälp av konsumentprisindex, inflation. Realvärdet uttrycks för en bestämd tidpunkt.

Regionplan. Planinstitut enligt plan- och bygglagen för samordning av flera kommuners planläggning.

Relaxation. Att frigöra en fastighet från inteckningsansvar, när den intecknats gemensamt med andra fastigheter.

Revers. Skuldförbindelse, skuldebrev som anger lånebelopp och -villkor.

Rivningslov. Skriftligt tillstånd, lov, enligt plan- och bygglagen att utföra rivningsåtgärd.

Räntebidrag. Författningsreglerad räntesubvention för ny- eller ombyggnad av bostäder. Räntebidrag är förenat med författnings-reglerat bostadslån som utbetalats före 1 januari 1992 eller som lämnas enligt förordning 1991:1993 om statliga räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder.

Ränteändring. Endast räntan skrivs om.

Rättighet. Förmån för fastighet eller person att nyttja fastighet, exempelvis servitut som ger rätt att använda en brygga.

S

Sammanföring. Flera små inteckningar växlas mot flera pantbrev intill samma totalbelopp.

Saneringsfastighet. Fastighet inom saneringsområde. Benämningen saneringsfastighet används även i betydelsen rivningsfastighet.

Serielån. Långfristigt bottenlån, vars amorteringsplan är fastställd för hela lånetiden och på sådant sätt att amorteringen ökar vid varje betalningstillfälle. Amorteringsplanen är oberoende av vilken ränta som kommer att gälla under amorteringstiden.

Servitut. Ger en fastighet rätt att utnyttja annan fastighet på ett visst sätt. Det kan till exempel gälla rätt till utfartsväg eller att dra fram ledningar på annan fastighet. Det finns avtalsservitut och officialservitut. Den sistnämnda kommer till genom en förrättning utförd av en lantmätare och innebär ett myndighetsbeslut som kan överklagas. Avtalsservitut är ett avtal mellan fastighetsägare om att upplåta en rätt för en eller flera fastigheter att använda en annan. Det är alltså en civilrättslig handling, ett avtal, utan inblandning från en myndighet och som inte kan överklagas. Det är avtalsservitut som skrivs in efter ansökan till Lantmäteriets inskrivning. Officialservitut kan beslutas efter ansökan om förrättning hos Lantmäteriets Fastighetsbildning.

Sfärisk byggnad. En sfär är ytan på en klotformad kropp där alla punkter på en sfär befinner sig på samma avstånd till sfärens centrum. Ett exempel på en klassisk sfärisk byggnad är globen.

Småhus. Bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter.

Snålspolande utrustning. Snålspolande toaletter och munstycken som monteras på blandare i syfte att minska vattenanvändningen.

Specialbyggnad. Vid fastighetstaxering avses försvarsbyggnad, kommunikationsbyggnad, distributionsbyggnad, reningsanläggning, vårdbyggnad, bad-, sport- och idrottsanläggning, skolbyggnad, kulturbyggnad, ecklesiastikbyggnad eller allmän byggnad.

Stadsplan. Planinstitut enligt byggnadslagen ersätts i plan- och bygglagen av detaljplan

Stamfastighet. Fastighet från vilken Din tomt är avstyckad.

Statlig kreditgaranti. Statlig garanti i fråga om sådana lån som kreditinstitut lämnar för att slutligt finansiera ny- eller ombyggnad.

Statligt bostadslån. Statligt lån till stöd för ny- och ombyggnad av bostäder. Statliga bostadslån lämnades före 1 januari 1992.

Strimlade lån. Lån som upptas av ägare av bostadsrätt mot säkerhet av pantbrev i bostadsrättsföreningens fastighet. Vanligen används samma pantbrev som säkerhet för flera bostadsrättsinnehavares lån.

Stämpelskatt. Omsättningsskatt som erläggs enligt stämpelskatteför-ordningen i form av stämpelavgift vid förvärv av fastighet eller tomträtt.

Subventionsränta. Räntesats som utgör underlag för beräkning av statlig räntesubvention. Subventionsräntan fastställs av Boverket varje fredag. Räntesatsen bestäms med utgångspunkt från räntesatser som tillämpas på den allmänna kreditmarknaden vid köp av bostadsobligationer med en återstående löptid av fem år.

Säkerhetsbedömning. Lån mot säkerhet inom 75% av pantvärdet. För lån därutöver kräver långivaren extra säkerhet t ex borgen, aktier eller bankbok.

Särskild fastighetstaxering. Fastighetstaxering som verkställs de år då allmän fastighetstaxering inte äger rum. Nybildade eller förändrade fastigheter blir föremål för en helt ny taxering medan övriga fastigheter behandlas lika som föregående år.

Särskild kyla (processkyla). Kyla som används för kylning av utrustning t ex i serverrum och datahallar.

T

Taxerad ägare. Den person som betalar fastighetsavgiften (oftast lagfaren ägare). Ett exempel där taxerad ägare och lagfaren ägare är olika är vid tomträtt. Kommunen är då lagfaren ägare till fastigheten (marken) men tomträttshavaren är taxerad ägare och betalar fastighetsavgiften.

Taxeringsenhet. Egendom som skall taxeras för sig vid fastighetstaxering. Normalt utgörs en taxeringsenhet av en fastighet men den kan också bestå av en del av fastighet eller av flera fastigheter. Exempel på olika slags taxeringsenheter är: hyreshus-, industri-, lantbruks-, småhus- och specialenhet.

Taxeringsvärde. Totalt värde för taxeringsenhet bestämt vid fastighetstaxering och avsett att ligga till grund för beräkning av skatt m m.

Tomtkarta. Av kommunen upprättad karta som juridiskt styrker att tomten är bildad på lagligt sätt.

Tomträtt. Nyttjanderätt till fastighet som upplåtes för visst ändamål under obestämd tid och mot årlig avgäld i pengar. Tomträtt upplåtes av kommun eller av stat.

Tomträttsavgäld. Årlig avgift som tomträttshavare skall erlägga till markens ägare.

Tomträttshavare. Den som har rätt att använda fastigheten (endast marken) på liknande villkor som ägaren. Oftast är det kommunen som då äger fastigheten (marken) och ger tomträttshavaren nyttjanderätt på lång tid liknande ett arrende.

Topplån. Fastighetslån mot säkerhet i pantbrev med sämre förmånsrätt än bottenlån.

Totalhyra. Bruttohyra inklusive kostnader för uppvärmning, vattenavgifter m m.

Totalt kapital. Summan av lånat och eget kapital. Normalt avses marknadsvärdet.

Transportköp. Köp av fastighet i flera led på, oförändrade villkor, som medför vissa skattemässiga fördelar för juridiska personer, när vissa förutsättningar är uppfyllda.

U

Underhåll. Åtgärd för att bibehålla en byggnads ursprungliga funktion.

Upplåtelsehandling. Ett avtal om nyttjande av hela eller viss del av fastighet. Servitutsavtal är ett exempel på en upplåtelsehandling.

Utbyte. En inteckningsåtgärd där ett pantbrev växlas mot flera pantbrev intill samma totalbelopp.

Utnyttjandetal. Bruksarean i förhållande till bruttoarean.

Utsträckning. Innebär att inteckningen kommer att innefatta fler fastigheter.

V

Vakansgrad. Outhyrd del i förhållande till uthyrbar del av fastighet. Vakansgraden kan beräknas som förhållandet mellan outhyrd area och total area alternativt antal outhyrda lägenheter och totalt antal lägenheter eller bedömd hyra för outhyrda utrymmen och bedömd totalhyra.

Vilande. Ett beslut om vilande innebär att det kvarstår vissa förutsättningar för att en fastighetsöverlåtelse ska bli helt klar. Man får betala en expeditionsavgift för vilandebeslutet och ytterligare en expeditionsavgift vid ett fullt beviljande.

Värdeintyg. Intyg om fastighets värde. Intyg från sakkunnig, vilket utvisar fastighetens värde vid det tillfälle en överlåtelse skett som kan gälla när inte taxeringsvärde finns.

Värdeutlåtande. Dokument som redovisar en bedömning av fastighetens värde och grunden för bedömningen.

Värdeår. Vid fastighetsvärdering avses årtal som är representativt för byggnads ålder med beaktande av större ombyggnader. En byggnads värdeår är vanligen nybyggnadsåret.

Å

Årsavgift. Summan av kostnader för kapital, drift- och underhåll för bostadsrättsförening fördelat per bostadsrätt. Grunden för fördelning anges i den ekonomiska planen.

Återanskaffningskostnad. Kostnad för att i nuet anskaffa en likvärdig fastighet som den ursprungliga med avseende på funktionen.

Återmedgivande. Medgivande i ansökan att Inskrivningen får skicka tillbaka ansökan när den brister så mycket att den inte kan leda till ett bifallande beslut. Om inget återmedgivande finns handläggs den bristfälliga ansökan med ett avslagsbeslut och expeditionsavgift som följd samt möjlighet till att överklaga.

Återärende. En ansökan som skickas tillbaka till ingivaren. Beslut har inte kunnat fattats i ärendet eftersom ansökan innehåller brister i sådan omfattning att ärendet inte kan få ett bifall. Den sökande behöver inte betala någon expeditionsavgift. Återskicket kan inte överklagas.

Återuppföranderätt. Rätt enligt plan- och bygglagen att ersätta en riven eller på annat sätt förstörd byggnad med en i huvudsak likadan byggnad inom 5 år från det att byggnaden revs eller förstördes. Om ägaren hindras att utnyttja sin återuppföranderätt har han rätt till ersättning.

Ä

Ägarhypotek. Den del av ett pantbrevs belopp, som inte används för att säkerställa en skuld d v s en ej utnyttjad/belånad del av ett pantbrevs storlek.

Ö

Överhypotek. Den del av ett pantbrevs värde som överstiger gällande skuldsumma.

Överlåtelsehandling. Ett avtal om köp, byte eller gåva för fastighet.

Översiktsplan. Planform enligt plan- och bygglag som anger grunddragen i användningen av mark- och vattenområden i hela kommunen.

Övrig area (ÖVA). Bruksarea för övriga utrymmen, t ex driftutrymme, trappor och hissar. Övrig area beräknas enligt SS 02 10 52.

Du måste acceptera villkoren för att registrera dig.