Sök på
Fastighetsplatsen
Vad söker du?
Här kan du söka på fastigheter, bolagsägare, ort, namn mm.

Egenkontroll

Egenkontroll

Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs. Kravet på egenkontroll, eller egentillsyn som det också kallas, gäller även förebyggande det vill säga redan när det finns risk för olägenhet.

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om den är enkel eller innebär en liten risk för miljön. För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav på egenkontrollen.

För dig som är fastighetsägare gäller det att man har en väl fungerande egenkontroll. Det kan tillföra mycket mer än bara vetskapen att lagstiftningen följs. Ofta finns det ekonomiska fördelar med att organisera sin egenkontroll, inte minst genom att en välskött fastighet är en större ekonomisk tillgång än en misskött fastighet.

Varför ska du kontrollera?

1. Varför ska du kontrollera? - Det finns ofta ekonomiska fördelar med att organisera sin egenkontroll, inte minst genom att en välskött fastighet är en större ekonomisk tillgång än en misskött fastighet. 

Regelbundna kontroller och tydliga rutiner kan minimera kostnaderna. 

Genom att du som är ansvarig vet vad som ska göras i en viss situation, till exempel vid en vattenskada, kan problemen ofta begränsas och oväntade kostnader undvikas.

Regelbunden genomgång av fastigheten ger bättre framförhållning vad gäller stora och oundvikliga kostnader till exempel vid stambyte eller ombyggnation av ventilationssystem. Detta kan vara extra viktigt för ett litet bostadsföretag eller en bostadsrättsförening med begränsad budget.

2. Kontrollera regelbundet - Det finns många områden som du bör ha kontroll över, men någon generell sammanställning över vilka, är svårt att göra, eftersom det varierar från fastighet till fastighet. Identifiera vilka delar av din verksamhet som kan påverka miljön eller människors hälsa. Gör en bedömning av riskerna i verksamheten. Till exempel -  Hur höga är radonvärdena i fastigheten? Hur fungerar ventilationen?

Kunskap och rutiner

I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig kunskap anpassad till verksamheten som krävs för att skydda omgivningen. Kraven kommer från den svenska miljölagstiftningen och livsmedelslagen. Väl fungerande rutiner i verksamheten ger dessutom bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Du måste acceptera villkoren för att registrera dig.