Sök på
Fastighetsplatsen
Vad söker du?
Här kan du söka på fastigheter, bolagsägare, ort, namn mm.

Kunskap och information

Information till fastighetsägare

Alla former av fastighetsägarskap innebär ett stort ansvar. Fastigheten måste fungera som den ska och det får inte finnas risker för miljön eller hälsan för de boende. För att miljöbalken följs enligt de riktlinjer som finns och en fungerande egenkontroll existerar, utför Miljöförvaltningen tillsyn regelbundet hos fastighetsägare.

Områden som berör finner du nedan i fliklistan.

Fönsterdämpning i fastigheter utsatta för trafikbuller - Bostadsfastigheter utsatta för vägtrafikbuller kan få bidrag för fönsterdämpning. Om ljudnivån vid fasaden på din fastighet överstiger 62 dB (se stadens bullerkarta) kan du vara berättigad till bidrag.

Kontakt – Miljöförvaltningen, avdelningen för hälsoskydd

Rökning på allmänna utrymmen - Sedan 1 juni 2005 är det förbjudet att röka i lokaler dit allmänheten har tillträde. Till exempel lokaler avsedda för skolverksamhet, barnomsorg, hälso- och sjukvård, lokaler för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård, på färdmedel inrikes eller andra utrymmen i anslutning till dessa, restauranger (gäller inte utomhus) och andra lokaler för allmän sammankomst. Förbudet gäller även sådana ytor utomhus som har tak och väggar av mer provisorisk karaktär, som t.ex. av presenning eller plast och där luften inte kan passera fritt.

Rökning får ske i utrymmen (rum eller bås) som är särskilt avsatta för rökning. På restauranger får dessa rum endast utgöra en mindre del av serveringsställets yta och ingen servering eller liknande verksamhet får ske där. Mat och dryck får inte föras med in i dessa rum. Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som har tillsynsansvaret över att tobakslagen följs.

Plan- och bygglagen, PBL - Plan- och bygglagens bestämmelser säger att så kallat enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i lokaler dit allmänheten har tillträde. Det handlar till exempel om att ta itu med trappor och trösklar, eller att kontrastmarkera glasdörrar och glasväggar så att synskadade inte gör sig illa på dem.

Snöröjning - Trafikkontoret ansvarar för snöröjning på offentlig mark, förutom på gång- och cykelbanor i parker. De sköts av stadsdelsförvaltningarna. Fastighetsägare ansvarar för att ta bort snö och istappar på sina fastigheter. Snö och is som skottas ner från taken ska tas omhand i samband med skottningen. Även isbildning som beror på vatten från stuprännor ska åtgärdas av respektive fastighetsägare. Tänk på tillgängligheten vid varningar för snö- och isras.

Köldmedier - Dessa kan bestå av ämnen som bryter ned ozonskiktet (CFC och HCFC) eller bidrar till växthuseffekten (CFC, HCFC och HFC). De används bland annat i kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Om du är verksamhetsutövare av en anläggning med köldmedier har du huvudansvaret för att bestämmelserna följs. Om den totala köldmediemängden är 10 kg eller mer, ska du varje år rapportera till Miljöförvaltningen. Senast den 31 mars ska du rapportera in de kontrollrapporter som du låtit genomföra under ett kalenderår. Utrustning (aggregat) under 3 kg räknas inte med.

Värmepumpar - En bergvärmeanläggning kan skada miljön om den inte används på rätt sätt. Därför måste du som ska installera en bergvärmepump ansöka om tillstånd. Detta gäller även dig som ska sätta in jord- och/eller sjövärme. Räkna med att det tar cirka sex veckor innan du får ett beslut, om ansökan är komplett. Inkom därför med ansökan i god tid innan beräknad installation. Läs instruktionerna till noga så att du slipper komplettera med uppgifter. Om du ska installera luftvärmepump behöver du varken söka tillstånd eller göra en anmälan.

Boendes avfallshantering - Fastighetsägare ska skapa möjlighet för boende i fastigheterna, att sortera ut grovavfall, farligt avfall, elavfall, kyl- och frys samt batterier. Avfallet ska transporteras bort så ofta att inga olägenheter uppstår för de boende.

Hantering av avfall från service och underhåll - Vid reparation, service och underhåll av fastigheter uppstår ofta avfall, både farligt och annat avfall. Det är du i egenskap av fastighetsägare och beställare av tjänster där avfall uppstår som är ägare till avfallet och som ska se till att anlitade underentreprenörer hanterar avfallet på ett godkänt sätt. Avfall som uppkommer i samband med att hyresgästen själv renoverar sin bostad ansvarar du inte för om inte annat överenskommits.

Ibland åtar sig underentreprenören att ta hand om avfallet. Då är både du och underentreprenören ansvariga för hur avfallet hanteras. Du måste kontrollera att underentreprenören har transporttillstånd och att, när det gäller farligt avfall, avfallet når en godkänd mottagare. Du ska även se till att anteckningar förs. Om det är underentreprenören som för anteckningar ska du se till att få ta del av dessa. Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret har gemensamt tagit fram ett uppföljningssystem för hur rivningsavfall kan redovisas.

Avfallsutrymmen - Fastighetsägaren är skyldig att informera de boende och verksamma i fastigheten om gällande regler för avfallshanteringen. De boende är skyldiga att följa anvisningarna och sortera sitt avfall.

Kontakt - Avdelningen för avfall inom Trafikkontoret kan svara på frågor och ta emot synpunkter på till exempel hämtning och insamlingssystem av hushållsavfall. Producenterna svarar för insamling av producentansvarsavfall såsom förpackningar, tidningar, elavfall, däck och bilar.

Miljöförvaltningen tar emot klagomål om hälsorisker som beror på bristande avfallshantering och arbetar med att minimera risken för störningar som kan orsaka miljö- och hälsoproblem. Detta sker med tillsyn och rådgivning enligt Miljöbalken.

Tänk på! Avfall inte får förvaras på någon annan plats än på fastigheten där det uppkommer eftersom kommunen har monopol på hämtning och transport av hushållsavfall. Miljöförvaltningen tar emot ansökan (dispens) för hämtning av avfall från annan plats än förvaringsplatsen inom fastigheten, exempelvis om fastigheter samordnar sophämtningen på en enda plats. Förvaltningen tar ut timavgift för nedlagd handläggningstid i ansökningsärenden.

Oljecisterner - Du som äger en cistern för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja eller brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt. Det finns olika typer av kontroller – installationskontroll och återkommande kontroll. Har en cistern skadats kan en revisionskontroll behöva göras.

Energideklaration - Nybyggda hus ska deklareras inom två år efter slutbevis eller från det att de tas i bruk. Slutbevis utfärdas av byggnadsnämnden när byggherren har gjort det som står i kontrollplanen och om byggnadsnämnden inte funnit skäl att ingripa. Fastighetsägaren ska se till att informationen med de viktigaste uppgifterna finns anslagna på en väl synlig plats i byggnaden. 

Byggnaden ska alltid ha en energideklaration som inte är äldre än tio år.

Vad ska energideklarationen innehålla? - I energideklarationen ska anges:

  • Byggnadens energiprestanda
  • Om den obligatoriska funktionskontrollen av ventilationssystemet har gjorts (OVK)
  • Om radonmätning har gjorts
  • Om, med beaktande av god inomhusmiljö, energiprestandan kan förbättras
  • Om energiprestandan kan förbättras, rekommendationer på åtgärder 
  • Referensvärden för jämförelse med andra byggnader

Vem kan utföra besiktningen? - Hos Boverket finns information om krav som ställs på dem som ska utföra besiktningarna. Bl.a. ska företaget vara ackrediterat av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC. Man kan söka certifierade företag på deras hemsida.

Tillsyn - Boverket kommer att registrera energideklarationerna. För att förenkla hanteringen och säkra kvaliteten på deklarationerna finns ett system med elektroniska blanketter. Endast de som är godkända som energiexperter kan överföra uppgifterna i formuläret till Boverket.

Stadsbyggnadsnämnden har tillsyn över att fastighetsägaren sätter upp en aktuell energideklarationsdekal på väl synlig plats. Stadsbyggnadsnämnden kan använda sig av såväl föreläggande som föreläggande med vite i sin tillsyn. 

Som fastighetsägare får du tillgång till de uppgifter som gäller din/dina byggnader. Kommunen får tillgång till uppgifter om de byggnader som finns i kommunen och företag som gör energideklarationer har tillgång till de deklarationer de genomför. 

• Installationer för varmvatten ska vara utformade så att lägst 50 °C varmvattentemperatur erhålls vid tappstället (Boverkets Byggregler) 

• Vattenberörda delar av tappvatteninstallationer ska utföras av sådant material och utformas så att inte ohälsosamma ämnen kan utlösas i tappvattnet och så att ohälsosam tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet förhindras (Boverkets byggregler) 

• Ha lägst 60 °C i varmvattenberedare eller ackumulator 

• Se till att temperaturen på samtliga VVC-slingor (inklusive VVC-systemets returledning) har en temperatur om lägst 50 °C. 

• Ta bort eller åtgärda eventuella blindledningar (till exempel felaktigt konstruerade handukstorkar och tappställen som inte eller sällan används) 

• Kall- och varmvattenledningar ska inte vara monterade så att de kommer i kontakt med varandra.

Radon - Kravet på radonundersökning av Stockholms fastigheter faller under egenkontrollkravet. Det betyder att du som fastighetsägare ska kontrollera din verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk som vi kan förebygga genom att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låg som möjligt. Socialstyrelsen har satt upp ett riktvärde som säger att halterna inte ska vara högre än 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) i bostäder, skolor och förskolor. För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver man mäta.

Det är den som äger fastigheten som ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov göra åtgärder. Miljöförvaltningen bedriver tillsyn och kommer förr eller senare att kontrollera radonarbetet i alla flerbostadshus.

PCB

PCB - Hus som är byggda eller renoverade år 1956–1973 kan innehålla miljö- och hälsofarlig PCB. Fastighetsägaren är ansvarig för att inventera och sanera fog- och golvmassor innehållande PCB. Fastighetsägaren ska senast den 30 juni 2008 redovisa till Miljöförvaltningen resultatet av inventeringen och planerade åtgärder.

Fakta kopplat till fastighetsbranschen

Sveriges folkmängd 9 694 194
Kalkylerat bostadsbestånd 2014 4 633 678
Varav flerbostadshus 2 301 425
Varav småhus 2 332 253
Källa: SCB, 2014-06-30

Du måste acceptera villkoren för att registrera dig.