Sök på
Fastighetsplatsen
Vad söker du?
Här kan du söka på fastigheter, bolagsägare, ort, namn mm.

Köregler

Köregler

1 KÖREGLER

1.1 GRUNDREGLER

Medlemmar som har ett svenskt personnummer eller ett så kallat samordningsnummer kan anmäla sig till Bostadskön. Utländska studenter som saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer har möjlighet att anmäla sig till Bostadskön genom uppgivande av födelsetidpunkt (år, månad, dag) samt unik e-postadress. En medlem kan endast ha ett köärende. Anmälan får göras först den dag man fyller 18 år. Medlem som har barn eller kan styrka graviditet men ännu inte fyllt 18 år kan anmäla sig till Bostadskön.

1.1.1 Anmälan till Bostadskön

Obligatoriska uppgifter i anmälan till Bostadskön är namn och adress samt personnummer eller samordningsnummer/alternativt födelsetidpunkt (år, månad, dag) samt unik e-postadress. Har barn uppgetts i anmälan till Bostadskön ska barnens födelsedatum anges. Vid anmälan ges samtycke till att uppgifterna tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i Fastighetsplatsens databas (enligt personuppgiftslagen PUL). Sker anmälan skriftligen ska godkännandet ges genom en underskrift på anmälan.

1.1.2 Komplettering av anmälan till Bostadskön

Om en medlem lämnat in en ofullständig anmälan till Bostadskön, dvs. uppgiften ska vara nödvändig för att ärendet ska gå att registrera, ska komplettering ske inom tre veckor från datumet för begäran om komplettering, för att kötiden ska räknas från anmälningsdagen. I annat fall räknas anmälan från den dag kompletteringen inkom.

1.1.3 Adress

I princip sker all kontakt via e-post. I annat fall skickas post till den adress som medlem uppgivit och i vissa fall till medlems folkbokföringsadress. Det är medlems ansvar att alltid underrätta bostadsförmedlingen om korrekt aktuell adress. Medlem kan också själv aktivt välja att all post ska gå till folkbokföringsadressen.

1.1.4 Aktualisering av köärende

En medlems köärende aktualiseras en gång per år. Detta sker genom att medlem besvarar det meddelande som skickat till medlem i form av ett e-postmeddelande med förfrågan om köplatsens aktualitet. Det är avgiftsfritt att inneha en plats i Bostadskön.

1.1.5 Vilande köärende 

En medlems köärende blir vilande om medlem i fråga inte besvarar det e-postmeddelande som skickats ut i form av en förfrågan enligt 1.1.4. Ärendet aktiveras åter med bibehållen kötid, om medlem inkommer med svar inom sex månader från köärendets förfallodag.

1.1.6 Avregistrering av köärende

En medlems köärende avregistreras:

 • när medlem inte besvarat utskickad förfrågan om köärendets aktualitet inom sex månader från köärendets förfallodag
 • på medlems skriftliga begäran
 • om medlem avregistrerat sig som medlem på Fastighetsplatsen
 • när medlem avlidit

1.1.7 Återupptagande av avregistrerat köärende

En medlem avregistrerade köärende kan aldrig återupptas med bibehållen kötid. Vid en ny anmälan till bostadskön återupptas köärendet med en ny kötid som räknas från den dag den nya anmälan till Bostadskön kommit in till Fastighetsplatsen.

1.2 MEDKÖANDE

En medlem (huvudköande) i Bostadskön har rätt att ha medköande i sitt ärende. Det är bara den huvudköande som genererar kötid genom att stå i Bostadskön. Medköande har i egenskap som medköande till en huvudköande inte någon egen kötid utan är den person som den huvudköande varaktigt avser att bo tillsammans med. Uppgiften om medköande är således endast en upplysning till fastighetsägaren om att till exempel två personer har för avsikt att bo tillsammans i den aktuella bostaden, vilket ger fastighetsägaren möjlighet att välja att lägga deras inkomst till grund för bedömningen av betalningsförmågan. Det är alltid fastighetsägaren som avgör om den vill teckna hyresavtal med både huvudköande och medköande eller endast den huvudköande.

En medköande måste dock alltid själv samtycka till att uppgifterna får lagras tillsvidare, sparas och bearbetas i Fastighetsplatsens databas (enligt personuppgiftslagen PUL). Medköande kan välja att själv vara medlem och huvudköande samt att ha ett eget ärende med egen kötid. En person kan endast vara medköande i ett köärende.

Medköande kan med ett undantag aldrig överta köandes kötid. Undantaget gäller för medköande som är gift eller sambo (enligt Sambolagen SFS 2003:376) med huvudköande i bostadskön och om huvudköande avlider. Krav på medlemskap på Fastighetsplatsen föreligger. Medköande kan överta kötid från den dag som han eller hon varit medköande till huvudköande i bostadsförmedlingens kö.

1.3 KÖTIDER 

Kötiden räknas från den dag registrering med kompletta obligatoriska uppgifter sker på fastighetsplatsen.se eller det datum motsvarande skriftlig anmälan till Bostadskön kommit in till Fastighetsplatsen. Kötiden är personlig och kan inte överföras på någon annan, förutom vid dödsfall enligt vad som anges i avsnitt 1.2.

1.3.1 Erhållit lägenhet

Har lägenheten förmedlats genom Bostadskön står kunden kvar i Bostadskön, men med ny kötid. Förmedlas lägenheten genom "anmälan till lägenhetsvisning", förbrukas tiden i Bostadskön.

1.3.2 Lägenhet utan fullständigt hyresavtal

Medlem som erhållit lägenhet utan fullständigt hyresavtal (till exempel utan bytesrätt) har rätt att behålla kötiden i bostadskön. Detta gäller till exempel seniorlägenheter 65+, korttidskontrakt och studentlägenheter.

1.3.3 Lägenhet genom våra samarbetspartners

Medlem som erhållit lägenhet genom våra samarbetspartners har rätt att behålla kötiden i bostadskön. 

1.4 KÖAVGIFT

1.4.1 Grundregel

Medlem som vill stå i bostadskön gör det helt avgiftsfritt.

2 FÖRMEDLINGSREGLER

2.1 GRUNDREGLER

Medlemmarna i Bostadskön står i en gemensam kö. Alla lägenheter förmedlas efter kötid samt önskemål och krav från både hyresgäst och hyresvärd. Det är därför viktigt att medlem har specifika önskemål när matchning görs mot lediga objekt på marknaden.

Det är fastighetsägaren som beslutar om de krav som gäller för att en medlem i Bostadskön ska bli godkänd som hyresgäst. Kraven kan avse typ av inkomst, inkomst av viss storlek, medlems ålder mm. Fastighetsägarens krav kan innebära att medlem förbigås i samband med inbjudan till visning eller i samband med att hyresgästförslag tas fram.

Den grundläggande principen är att den medlem som anmält intresse för en lägenhet, och har den längsta kötiden samt uppfyller fastighetsägarens krav för godkännande ska översändas som förslag till hyresgäst. I de fall två eller flera medlemmar med samma kötid söker en viss lägenhet kommer den medlem som anmälde sig på den aktuella lägenheten först att översändas som förslag till hyresgäst. 

Ett grundläggande krav för att få lägenhet via Fastighetsplatsen Bostadsförmedling är att såväl den medlem som anmält intresse för lägenheten som eventuell medköande avser att bo stadigvarande i den förmedlade lägenheten. 

Medlem, som på grund av felaktig handläggning av fastighetsägaren eller av bostadsförmedlingen inte erhållit en lägenhet där medlem haft längsta kötiden och uppfyllt fastighetsägarens krav, ska kompenseras med erbjudande om en så likvärdig lägenhet som möjligt avseende hyra, storlek och område. Maximalt två sådana erbjudanden kan lämnas.

2.2 KRAV FÖR ATT GÅ VIDARE SOM HYRESGÄSTFÖRSLAG

Det är medlems ansvar att se till att alla relevanta uppgifter avseende medlem stämmer. I samband med att en medlem svarar ja till en visad lägenhet ska kunden granska och godkänna registrerade uppgifter i sitt köärende. Det gäller särskilt de uppgifter som är viktiga för förmedlingsprocessen som aktuella kontaktuppgifter, nuvarande inkomst, nuvarande fastighetsägare och arbetsgivare samt eventuell medköande. 

Om Fastighetsplatsen inte har de korrekta kontaktuppgifterna till medlem är det skäl att förbigå medlem för den aktuella lägenheten. Om medlem inte svarar eller hör av sig inom angiven tidsram är det också skäl att förbigå medlem.  

Om medlemmen inte uppfyller fastighetsägarens krav kan det innebära att medlem inte kallas till visning. Medlem som inte uppfyller kraven ska inte föreslås som hyresgäst. Medlemmar som har för Fastighetsplatsen kända, oreglerade hyresskulder ska inte heller föreslås som hyresgäst.

2.3 SPÄRR MOT INTRESSEANMÄLAN

Fastighetsplatsen spärrar en medlem för intresseanmälan av lägenheter till bostadskön:

 • Om medlem samtidigt har tre aktuella intresseanmälningar
 • Om medlem samtidigt har tre visningskallelser
 • Om medlem inte svarar på visningskallelse
 • Om något i medlems köärende är felaktigt eller uppgifter är ofullständiga
 • Om medlem har gått vidare som hyresgästförslag
 • Om en medlem har oreglerad hyresskuld
 • Om medlem har brutit mot villkoren i kö – och förmedlingsreglerna eller lämnat oriktiga uppgifter
 • Om medlem har obetalda förmedlingsavgifter

Spärren motiveras av att den som Fastighetsplatsen översänder som hyresgästförslag inte ska avvakta andra erbjudanden när avtal ska tecknas. Om medlem samtidigt har fler aktuella intresseanmälningar och visningskallelser måste dessa väljas bort om medlem ska översändas som förslag till fastighetsägaren. Medlem som har obetalda förmedlingsavgifter spärras och kan inte göra några intresseanmälningar. Se även punkt 2.4.

2.4 FÖRMEDLINGSAVGIFT OCH KÖTID 

En förmedlingsavgift till lägenhetsvisning tas ut av den medlem som får en lägenhetsvisning via Fastighetsplatsen.

Faktura på förmedlingsavgift sänds ut innan lägenhetsvisning fastställs och godkänns. När fakturan är betald går ärendet vidare och lägenhetsvisning sker. Förmedlingsavgiften förfaller till betalning 10 dagar efter det att fakturan utsänts. Tidsramen 10 dagar har Fastighetsplatsen tillsammans med fastighetsägare fastställt med anledning till de tidsramar som gäller på en bostadsmarknad med korta betänketider. Har betalning inte erlagts senast på förfallodagen försvinner möjligheten till att gå på lägenhetsvisning på aktuellt objekt.

Medlem som har tre obetalda förmedlingsavgifter spärras och kan inte göra några fler intresseanmälningar innan en administrationskostnad är betald. Kostnaden för att administrera tre ärenden uppgår till ett belopp om 100 kronor.

Efter att lägenhetsvisning skett kan medlem inte återfå kötid och förmedlingsavgift. För nyproduktion gäller denna regel då hyresavtal tecknats och mindre än tre månader återstår till inflyttning. Prövning kan i undantagsfall ske vid dolda fel som allvarligt påverkar förutsättningarna för att bo i lägenheten. Ett krav är dock att felen ska vara av en sådan karaktär att medlem inte kunde upptäcka dem i samband med visning av lägenheten och att fastighetsägaren inte är beredd att åtgärda felen. 

2.5 LÄGENHETER MED SÄRSKILDA VILLKOR 

Fastighetsägare kan ha behov av att hyra ut vissa lägenheter med särskilda villkor. Det kan gälla t.ex. stiftelser som i sina stadgar har krav på att lägenheter hyrs ut med krav på visst kön eller viss högsta inkomst. Därvid tillämpas de villkor och önskemål som fastighetsägaren anger. Lägenheter kan också förmedlas med vissa särskilda krav som rökfrihet, förbud att ha husdjur eller liknande. Därvid ska endast de medlemmar som uppfyller kraven eller i förekommande fall är beredda att acceptera fastighetsägarens krav föreslås som hyresgäst.

Du måste acceptera villkoren för att registrera dig.